Telèfon: 965 096 734

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

Clàusula informativa:

Responsable:

Raó social: Digital dealer, S.L.

NIF: B54665005

Adreça postal: Carrer Maximilià Thous, 56 03204 Elx, Alacant

Telèfon: 965 096 734

Correu electrònic: info@webelx.es

“En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Digital dealer, S.L. estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.

 

TRACTAMENT DE DADES DE POTENCIALS CLIENTS

Clàusula informativa:

Responsable:

Raó social: Digital dealer, S.L.

NIF: B54665005

Adreça postal: Carrer Maximilià Thous, 56 03204 Elx, Alacant

Telèfon: 965 096 734

Correu electrònic: info@webelx.es

“En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'enviar-li un pressupost i informació sobre els nostres serveis per email o telèfon. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licite el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Digital dealer, S.L. estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats”

 

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Tractament: Clients

Finalitat del tractament

Gestió de la relació amb els clients

Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals:

Clients:

Persones amb les quals es manté una relació comercial com a clients

Categories de dades personals:

Facturar

D'identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, email

Les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

Administració tributària

Gestoria

Quan siga possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

 

Tractament: Potencials Clients

Finalitat del tractament

Gestió de la relació amb els potencials clients

Descripció de les categories de potencials clients i de les categories de dades personals:

Potencials clients:

Persones amb les quals se cerca mantenir una relació comercial com a clients

Categories de dades personals:

Els necessaris per a la promoció comercial de l'empresa

D'identificació: nom i cognoms i adreça postal, telèfons, email

Les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

No es contempla

Quan siga possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

Un any des del primer contacte

 

ANNEX MESURADES DE SEGURETAT

INFORMACIÓ D'INTERÈS GENERAL

Aquest document ha sigut dissenyat per a tractaments de dades personals de baix risc d'on es dedueix que el mateix no podrà ser utilitzat per a tractaments de dades personals que incloguen dades personals relatives a l'origen ètnic o racial, ideologia política religiosa o filosòfica, filiació sindical, dades genètiques i biomètrics, dades de salut, i dades d'orientació sexual de les persones així com qualsevol altre tractament de dades que comporte alt risc per als drets i llibertats de les persones.
L'article 5.1.f del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Açò implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).
A tenor del tipus de tractament que ha posat de manifest quan ha emplenat aquest formulari, les mesures mínimes de seguretat mínimes que hauria de tenir en compte són les següents:

MESURES ORGANITZATIVES

INFORMACIÓ QUE HAURÀ DE SER CONEGUDA PER TOT EL PERSONAL AMB ACCÉS A DADES PERSONALS

Tot el personal amb accés a les dades personals haurà de tenir coneixement de les seues obligacions en relació amb els tractaments de dades personals i seran informats sobre aquestes obligacions. La informació mínima que serà coneguda per tot el personal serà la següent:

 • DEURE CONFIDENCIALITAT I SECRET

  • S'haurà d'evitar l'accés de persones no autoritzades a les dades personals, a tal fi s'evitarà: deixar les dades personals exposades a tercers (pantalles electròniques desateses, documents en paper en zones d'accés públic, suports amb dades personals, etc.), aquesta consideració inclou les pantalles que s'utilitzen per a la visualització d'imatges del sistema de videovigilancia. Quan s'absent del lloc de treball, es procedirà al bloqueig de la pantalla o al tancament de la sessió.
  • Els documents en paper i suports electrònics s'emmagatzemaran en lloc segur (armaris o estades d'accés restringit) durant les 24 hores del dia.
  • No es rebutjaran documents o suports electrònics (cd, pen drives, discos durs, etc.) amb dades personals sense garantir la seua destrucció.
  • No es comunicaran dades personals o qualsevol informació personal a tercers, es pararà esment especial en no divulgar dades personals protegides durant les consultes telefòniques, correus electrònics, etc.
  • El deure secret i confidencialitat persisteix fins i tot quan finalitze la relació laboral del treballador amb l'empresa.
 • DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

S'informarà a tots els treballadors sobre el procediment per a atendre els drets dels interessats, definint de forma clara els mecanismes pels quals poden exercir-se els drets (mitjans electrònics, referència al Delegat de Protecció de Dades si ho hi haguera, adreça postal, etc.) tenint en compte el següent:

  • Prèvia presentació del seu document nacional d'identitat o passaport, els titulars de les dades personals (interessats) podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat. El responsable del tractament haurà de donar resposta als interessats sense dilació indeguda.

Per al dret d'accés es facilitarà als interessats la llista de les dades personals que dispose juntament amb la finalitat per a la qual han sigut arreplegats, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el qual poden sol·licitar la rectificació supressió i oposició al tractament de les dades.
Per al dret de rectificació es procedirà a modificar les dades dels interessats que anaren inexactes o incomplets atenent a les finalitats del tractament.
Per al dret de supressió se suprimiran les dades dels interessats quan els interessats manifesten la seua negativa o oposició al consentiment per al tractament de les seues dades i no existisca deure legal que ho impedisca.
Per al dret de portabilitat els interessats hauran de comunicar la seua decisió i informar al responsable, si escau, sobre la identitat del nou responsable al que facilitar les seues dades personals.
El responsable del tractament haurà d'informar a totes les persones amb accés a les dades personals sobre els termes de compliment per a atendre els drets dels interessats, la forma i el procediment en què s'atendran aquests drets.

 • VIOLACIONS DE SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  • Quan es produïsquen violacions de seguretat DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, com per exemple, el robatori o accés indegut a les dades personals es notificarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en terme de 72 hores sobre aquestes violacions de seguretat, incloent tota la informació necessària per a l'esclariment dels fets que hagueren donat lloc a l'accés indegut a les dades personals. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'adreça: https://sedeagpd.gob.es

Per a més informació pot consultar les guies de videovigilancia de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que es troben a la seua disposició en la secció de publicacions de la web www.agpd.es.

MESURES TÈCNIQUES

IDENTIFICACIÓ

  • Quan el mateix ordinador o dispositiu s'utilitze per al tractament de dades personals i finalitats d'ús personal es recomana disposar de diversos perfils o usuaris diferents per a cadascuna de les finalitats. Han de mantenir-se separats els usos professional i personal de l'ordinador.
  • Es recomana disposar de perfils amb drets d'administració per a la instal·lació i configuració del sistema i usuaris sense privilegis o drets d'administració per a l'accés a les dades personals. Aquesta mesura evitarà que en cas d'atac de ciberseguridad puguen obtenir-se privilegis d'accés o modificar el sistema operatiu.
  • Es garantirà l'existència de contrasenyes per a l'accés a les dades personals emmagatzemades en sistemes electrònics. La contrasenya tindrà almenys 8 caràcters, mescla de nombres i lletres.
  • Quan a les dades personals accedisquen diferents persones, per a cada persona amb accés a les dades personals, es disposarà d'un usuari i contrasenya específics (identificació inequívoca).
  • S'ha de garantir la confidencialitat de les contrasenyes, evitant que queden exposades a tercers. Per a la gestió de les contrasenyes pot consultar la guia de privadesa i seguretat en internet de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l'Institut Nacional de Ciberseguridad. En cap cas es compartiran les contrasenyes ni es deixaran anotades en lloc comú i l'accés de persones diferents de l'usuari.

DEURE SALVAGUARDA

A continuació s'exposen les mesures tècniques mínimes per a garantir la salvaguarda de les dades personals:

  • ACTUALITZACIÓ D'ORDINADORS I DISPOSITIUS: Els dispositius i ordinadors utilitzats per a l'emmagatzematge i el tractament de les dades personals hauran de mantenir-se actualitzats en la mitjana possible.

  • MALWARE: En els ordinadors i dispositius on es realitze el tractament automatitzat de les dades personals es disposarà d'un sistema d'antivirus que garantisca en la mesura possible el robatori i destrucció de la informació i dades personals. El sistema d'antivirus haurà de ser actualitzat de forma periòdica.

  • TALLAFOCS O FIREWALL: Per a evitar accessos remots indeguts a les dades personals es vetlarà per a garantir l'existència d'un firewall activat en aquells ordinadors i dispositius en els quals es realitze l'emmagatzematge i/o tractament de dades personals.

  • XIFRAT DE DADES: Quan es precise realitzar l'extracció de dades personals fóra del recinte on es realitza el seu tractament, ja siga per mitjans físics o per mitjans electrònics, s'haurà de valorar la possibilitat d'utilitzar un mètode d'encriptació per a garantir la confidencialitat de les dades personals en cas d'accés indegut a la informació.

  • CÒPIA DE SEGURETAT: Periòdicament es realitzarà una còpia de seguretat en un segon suport diferent del que s'utilitza per al treball diari. La còpia s'emmagatzemarà en lloc segur, diferent d'aquell en què estiga situat l'ordinador amb els fitxers originals, amb la finalitat de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació.

Les mesures de seguretat seran revisades de forma periòdica, la revisió podrà realitzar-se per mecanismes automàtics (programari o programes informàtics) o de forma manual. Considere que qualsevol incident de seguretat informàtica que li haja ocorregut a qualsevol conegut li pot ocórrer a vostè, i previnga's contra el mateix.

WebElx.es

Carrer de Maximilià Thous, 56 03204 Elx, Alacant
Telèfon: 965 096 734 Email: info@ webelx.es
Atenció telefònica de dilluns a divendres:
De 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h

© 2014 - 2019. Webelx.es
Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. Tancar | Més informació